KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Dijital Kültür Güçlendirme Programı

 

Dijital Kültür Güçlendirme Programı olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; programın veri sorumluları olarak çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, başvurusu yapan adaylarımız, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Dijital Kültür Güçlendirme Programı tarafından işlenen tüm kişisel verileri bu politika kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

 

  1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verileriniz; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde kurulup faaliyetine devam eden Metropol İstanbul / DasDas – Ataşehir Atatürk Mahallesi, Ataşehir Blv.,34758 Istanbul, Türkiye  adresinde bulunan Dijital Kültür Güçlendirme Programı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kurumumuz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kurumumuzun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, kurumumuzun hizmetlerini kullanmak amacıyla mobil uygulama veya internet sayfamızı kullandığınızda, kurumumuzu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, kurumumuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, teknik destek hizmetleri, kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, kurumumuzun ve kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan 3.şahısların hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kurumumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, kurumumuza ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, kurumumuzun müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), kurumumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve kurumumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması Toplanan

Kişisel verileriniz; kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, teknik destek hizmetleri, kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, kurumumuzla ve kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan 3. kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (kurumumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, kurumlara ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), kurumumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile kurumumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Grup Şirketlerine, kurum yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz kurumumuz tarafından farklı kanallar veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çalışanlarımız ve temsilciliklerimiz aracılığıyla, ticari faaliyetlerimizi yürütmek, Eğitim hizmetleri verebilmek ve sözleşmelerimizin kurulması ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması gerekmesi hukuki sebepleriyle toplanmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz kurumumuza ait işyerlerinde/çalışma alanlarında tam bir güvenlik sağlanması amacıyla da toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Metropol İstanbul / DasDas – Ataşehir Atatürk Mahallesi, Ataşehir Blv.,34758 Istanbul, Türkiye adresinde bulunan Dijital Kültür Güçlendirme Programına yazılı olarak bizzat elden veya noter vasıtasıyla tebligat yoluyla iletebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin;

 – Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 – Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Dijital Kültür Güçlendirme Programı’nın talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, kurumumuz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Saygılarımızla,

Dijital Kültür Güçlendirme Programı